Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik

Socijalna politika

Socijalna politika

Implementacija programa koji su obezbeđivali preduslove za uspešan proces reforme u oblasti socijalne politike, s fokusom na decentralizaciju socijalnih usluga, jedna je od glavnih oblasti u kojima je Organizacija od 2003. godine bila angažovana. Kroz proces planiranja na lokalnom nivou (izrada lokalnih planova socijalne politike) i razvoja  mehanizama monitoringa i evaluacije, Organizacija je obezbedila  temeljne promene u sektoru socijalne zaštite.

Kroz saradnju sa preko 80 lokalnih samouprava obezbeđeni su preduslovi za uspostavljanje inovativnih  usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, koje su direkno uticale na poboljšanje života najosetljivijih kategorija stanovništva.

Razvojem i primenom mehanizama evaluacije i monitoringa Organizacija je učestvovala i u procesu praćenja sprovođenja uspostavljenih usluga. Kroz proces monitoringa i evaluacije u preko 95 jedinica lokalne samouprave dobijene su informacije (kvalitet uspostavljenih usluga, zadovoljstvo korisniika i prenošenje nadležnosti sa republičkog na opštinski nivo) koje su predstavljale preporuke za unapređenje postojećeg sisitema socijalne zaštite.

Organizacija je u procesu reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji bila foukusirana na rad s lokalnim samoupravama i gradskim upravama, učestvujući u svim koracima procesa planiranja: formiranju inovativnih opštinskih multidisciplinarnih tela, kreiranju institucionalnog okvira za rad novih opštinskih tela i održavanju obuka iz oblasti strateškog i akcionog planiranja, budžetiranju strategija i unapređenju administrativnih procedura za usvajanje dokumenata.

Rezultati rada u ovom segmentu se ogledaju u velikom broju uspostavljenih održivih usluga socijalne zaštite, namenjenih osetljivim grupama stanovništva, prevenstveno starim licima i deci i mladima s inavliditetom. Navedene usluge obezbedile su mobilisanje postojećih lokalnih resursa, a pomoć koja se pruža najugroženijem stanovništvu kreirana je uz uvažavanje specifičnih potreba lokalnih sredina.

Poseban doprinos predstavlja rad na međuopštinskom nivou u oblasti inovativnih socijalnih usluga. Izrada međuopštinskih strategija socijalne zaštite predstavlja dodatni segment u čijem je kreiranju i imlementaciji Organizacija imala aktivno učešće.

Na osnovu iskustva iz procesa uspostvaljanja usluga socijalne zaštite izrađeni su modeli monitoringa i evaluacije koji se primenjuju u preko 95 jedinica lokalne samouprave. Navedeni modeli nisu namenjeni samo identifikaciji učinka koji se postiže primenom novih usluga, već i kontinuiranom pružanju instrukcija u cilju postizanja kvalitetnijih i efikasijih usluga socijane zaštite na lokalnom nivou.