Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik

Reforma državne uprave i lokalnih samouprava

Reforme rada uprava

Reforma sistema rada opštinskih i gradskih uprava u oblasti unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima (sistem procene kvaliteta opštinskih usluga), upravljanja opštinskom imovinom i razvoja ljudskih resursa (HR), predstavlja poseban segment rada Organizacije.

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i gradskih uprava u Srbiji jedan je od preduslova za uspeh reforme u drugim oblastima društva (socijalna politika, omladinska politika...).

Kroz saradnju s kancelarijom Saveta Evrope, započetu 2007. godine, navedeni programi su sprovedeni u preko 20 opštinskih i gradskih uprava i na taj način direkno su uticali na povećanje kvaliteta usluga koje ove institucije pružaju svojim građanima.

Sprovedeni programi su opštinskim/gradskim upravama obezbedili dodatna znanja iz oblasti:


1. procene učinka rada opštinskih i gradskih uprava (unapređenja usluga koje se pružaju građanima),

2. upravljanja opštinskom/gradskom imovinom,

3. unapređenja ljudskih resursa.

(1) Program procene učinka rada opštinskih i gradskih uprava - Program je obezbedio sistem koji omogućuje procenu sopstvenog učinka opštinskih i gradskih uprava u oblasti upravljanja i planiranja budžeta, pružanja usluga građanima, planiranja i angažovanja šire zajednice u radu uprave. Time su stvoreni preduslovi za temeljne promene kako u strukturama uprava, tako i opisu poslova pojedinih odeljenja i sektora lokalnih i gradskih uprava.

(2) Program upravljanja opštinskom/gradskom imovinom -  Program je podrazumevao standardizaciju postojećihih procedura kao i uvođenje novih, a u cilju efikasne identifikacije postojeće opštinske/gradske imovine i planiranja u oblasti upravljanja identifikovanom imovinom.

(3) Program unapređenja ljudskih resursa -  sve predhodno navedene aktivnosti daju efikasne rezultate samo ukoliko ih sprovode kompetentna lica, koja poseduju adekvatna znanja i veštine. HR komponenta programa kancelarije Saveta Evrope obezbedila je struktuirane modele zapošljavanja, praćenja i napredovanja zaposlenih u opštinskim/gradskim upravama.