Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik
projekti

Projekti

1. PODRŠKASPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE - GIZ SoSYP program

(partnerski program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i Ministarstva omladine i sporta)

Aktivnosti:

 • Razvijanje nacionalne metodologije za akciono i strateško planiranje na lokalnom nivou u oblasti omladinske politike, u partnerstvu s Ministarstvom omladine i sporta i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH).
 • Izrada priručnika namenjenog svim učesnicima u procesu kreiranja, sprovođenja i revizije lokalnog akcionog plana za mlade.
 • Pružanje podrške GIZ SoSYP programu u kreiranju dokumenata i materijala za predstavljanje i promociju programskih aktivnosti.
 • Održavanje radionica u cilju jačanja kapaciteta lokalnih koordinatora za mlade i predstavnika Ministarstva omladine i sporta u cilju uspešne primene nacionalne metodologije namenjene procesu planiranja omladinske politike na lokalnom nivou.
 • Koordinacija procesom izrade lokalnog akcionog plana za mlade u 60 gradova i opština na teritoriji cele Srbije, pružanje tehničke podrške u vidu mentorskog i trenerskog pristupa u svim koracima realizacije procesa.
 • Izrada standarda rada kancelarija za mlade i kompetencija lokalnih koordinatora za mlade – razvijanje koncepta, u cilju jačanja kapaciteta omladinskih struktura na lokalnom novou, testiranje standarda, kreiranje, realizacija i evaluacija obuka za primenu standarda rada kancelarija za mlade, izrada Priručnika o standardima rada kancelarija za mlade i kompetencijama lokalnih koordinatora, s pratećim smernicama za primenu.
 • Revizija lokalnih akcionih planova za mlade – kreiranje metodologije za primenu procesa revizije, podrška partnerima u primeni metodologije revizije, individualna podrška lokalnim samoupravama kroz direktan mentorski i trenerski rad, testiranje koncepta revizije kroz transparentan proces javne rasprave, uz učešće lokalnih koordinatora, izrada Priručnika namenjenog procesu revizije lokalnih akcionih planova za mlade.
 • Uspostavljanje Nacionalne asocijacije lokalnih kancelarija za mlade – izrada organizacione strukture Asocijacije bazirane na ispitanim potrebama lokalnih koordinatora, što je rezultiralo listom preporuka za dalji rad na ovom polju; pružanje podrške lokalnim kancelarijama za mlade da prepoznaju značaj demokratskog i participativnog formiranja i delovanja Asocijacije kao krovne organizacije u kojoj će biti zastupljeni interesi nosilaca i kreatora lokalne omladinske politike, uz poštovanje ljudskih prava; pružanje podrške kroz mentorski i trenerski rad; tehnička i ekspertska pomoć u organizovanju osnivačke konferencije Asocijacije kancelarija za mlade, održane u decembru 2012. godine.

2. EVALUACIJA POLITIKA NAMENJENIH MLADIMA – PRIMER SRBIJE

(projekat Fonda za otvoreno društvo)

 • Cilj projekta jeste da se razviju instrumenti koji bi izmerili kako određene politike utiču na poboljšanje položaja mladih u jednoj zemlji, na prvom mestu u oblasti prepoznavanja i garantovanja njihovih prava, kao i nivoa socijalne uključenosti mladih u društvenoj zajednici. Projektne aktivnosti obuhvatile su razvoj i testiranje evaluacionih instrumenata za identifikaciju efekata koje imaju određene omladinske politike; primenu instrumenata u cilju prikupljanja informacija i kreiranja profila svake od zemalja u kojoj se projekat sprovodio, u cilju procene uticaja i efekata koji postojeća politika ima na položaj mladih ljudi; prikupljanje informacija koje bi mogle da posluže kao osnova za kreiranje budućih donatorskih projekata u ovoj oblasti i promociju jačanja kapaciteta mladih istraživača uključenih u ovaj program.

3. OMLADINSKA POLITIKA - RAZVOJ INSTITUCIONALNOG OKVIRA NA POLJU OMLADINSKE POLITIKE U MULTIETNIČKIM SREDINAMA U SRBIJI

(program OEBS-a)

 • Izrada lokalnih akcionih planova za mlade (LAP) u četiri multinacionalne lokalne samouprave na jugu Srbije – Preševo, Bujanovac, Dimitrovgrad i Bosilegrad: ovaj proces obuhvatio je pružanje podrške navedenim opštinama u uspostavljanju radnih grupa za izradu LAP-a, tehničku pomoć u prikupljanju podataka i identifikovanju potreba lokalne zajednice u oblasti omladinske politike, trenerski i mentorski rad koji je rezultirao izradom lokalnih akcionih planova za mlade u svakoj od 4 opštine.
 • Monitoring i evaluacija sprovođenja lokalnih akcionih planova za mlade u 6 lokalnih samouprava Raške oblasti/Sandžaka – Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica: tokom poseta lokalnim samoupravama identifikovani su postignuti rezultati i urađeni su analiza stanja i izveštaj koji sadrži preporuke za poboljšanje kvaliteta strateških dokumenata i uspostavljanje usluga za mlade.

4. SAVETI NACIONALNIH MANJINA – EKSPERTSKA PODRŠKA RAZVIJANJU KAPACITETA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

(program OEBS-a)

 • Izrada Strateškog plana Albanskog nacionalnog saveta: kreiranje metodologije strateškog planiranja za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji; izrada priručnika za primenu navedene metodologije; sprovođenje metodologije kroz razvijanje Strateškog plana Albanskog nacionalnog saveta; koordiniranje javne rasprave u cilju usvajanja ovog dokumenta.
 • Podrška uspostavljanju Bosanskog nacionalnog saveta u Novom Pazaru, kroz organizovanje ciklusa radnih sastanaka s predstavnicima lokalnih institucija, sastanaka s predstavnicima lokalnih medija i kreiranje preporuka za kancelariju OEBS-a u vezi s narednim koracima u pružanju podrške formiranju Bosanskog nacionalnog saveta.

5. UPRAVLJANJE UČINKOM NA LOKALNOM NIVOU, SRBIJA-FRANCUSKA-NEMAČKA

(projekat Saveta Evrope)

 • Projekat je imao za cilj pripremu lokalnih upravljačkih struktura da na adekvatan način primenjuju buduću zakonodavnu regulativu koja se odnosi na planiranje i procenu vrednosti opštinske imovine. U tom cilju izrađen je pregled trenutne situacije u pilot gradovima/opštinama – Novom Beogradu, Sremskim Karlovcima, Majdanpeku, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici; izrađena je metodologija za plan upravljanja učinkom za opštinsku imovinu; napravljen je individualni plan upravljanja učinkom za svaku od 5 pilot lokalnih samouprava; kroz terenske posete domaćih i stranih stručnjaka u ovoj oblasti pružena je podrška implementaciji plana upravljanja učinkom.

6. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NA LOKALNOM NIVOU – FAZA 2

(program Saveta Evrope)

 • Aktivnosti u okviru programa su obuhvatile učešće u pripremi organizacionih modela za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou i izradi preporuka za primenu odgovarajuće zakonodavne regulative; organizovane su posete u 6 pilot gradova i opština (Kuršumlija, Novi Pazar, Veliko Gradište, Zemun, Užice i Sombor), na osnovu kojih su formulisane preporuke za izradu priručnika za upravljanje ljudskim resursima; učešće u izradi priručnika za upravljanje ljudskim resursima i u prirpremi završne konferencije na kojoj su predstavljene aktivnosti Programa.

7. MONITORING I EVALUACIJA LOKALNIH USLUGA FINANSIRANIH IZ NACIONALNOG BUDŽETA

(projekat Ministarstva rada i socijalne politike)

 • Cilj projektne aktivnosti bio je da se doprinese efikasnosti primene sredstava Fonda za osobe s invaliditetom, pri Ministarstvu rada i socijalne politike. To je postignuto pružanjem podrške timu Ministarstva u evaluaciji projekata finansiranih iz budžeta Ministarstva, a koje su sprovodile organizacije za osobe s invaliditetom. Proces monitoringa i evaluacije kreiran je u skladu s najboljim praksama i standardima u ovoj oblasti i usaglašen je s timom Ministarstva – kreirani su metodologija i radni plan, sprovedene posete na terenu i urađeni analiza podatka i evaluacioni izveštaj za svaki pojedinačni projekat. Takođe je urađen završni izveštaj s preporukama za poboljšanje situacije u ovoj oblasti.

8. MONITORING I EVALUACIJA LOKALNIH USLUGA USPOSTAVLJENIH KROZ DILS PROGRAM

(program Svetske banke)

 • Aktivnosti su obuhvatile izradu metodologije za monitoring i evaluaciju, posete na terenu i izradu izveštaja s preporukama za usluge socijalne zaštite podržane u okviru programa “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom novou”, a u partnerstvu s Ministarstvom rada i socijalne politike.

9. MONITORING I EVALUACIJA PROJEKTA “PODRŠKA SPROVOĐENJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

(Partnerski program Ministarstva rada i socijalne politike, Odeljenja za međunarodni razvoj Velike Britanije/DFID i Norveškog ministarstva spoljne politike)

 • Evaluiran je trogodišnji program kroz koji su sprovedene sledeće aktivnosti: pružena je tehnička pomoć Ministarstvu rada i socijalne politike, lokalnim samoupravama i ostalim relevantnim partnerima u razvijanju i pružanju usluga socijalne zaštite, u procesu implementacije Nacionalne strategije razvoja socijalne zaštite; obezbeđena su i finansijska sredstva, kroz grantove, sa ciljem da se pomogne lokalnim samoupravama u preuzimanju uloge planera i naručilaca pružanja socijalnih usluga na nivou zajednice i da se pruži podrška razvijanju prioritetnih socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice; Projektom su bile obuhvaćene sledeće oblasti: planiranje socijalne politike na lokalnom nivou, razvoj standarda usluga, doprinos procesima fiskalne decentralizacije, razvoj/unapređenje inspekcije i stručne supervizije, sistem licenciranja i akreditacije.

10. PLANIRANJE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU

(Projekat UNDP-a)

 • Projektom je pružena podrška gradonačelnicima/predsednicima opština i lokalnoj administraciji u razvijanju partnerstava s različitim institucijama i organizacijama, uključujući i civilni sektor, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; učesnicima u procesu planiranja obezbeđena je pomoć kroz direktan mentorski rad kako bi bolje razumeli procese planiranja i znali da identifikuju prioritetne kategorije kao što su mladi nezaposleni, kao i aktivne mere tržišta rada koje mogu da budu finansirane kroz Fond za zapošljavanje mladih; podržano je sprovođenje reformi socijalne politike na lokalnom nivou, u skladu sa smernicama datim u Nacionalnoj strategiji razvoja socijalne zaštite i ostalim relevantnim dokumentima; razvijeni su mehanizmi za izradu, monitoring i evaluciju projektnih predloga koji imaju za cilj uspostavljanje usluga socijalne zaštite na lokalnom i regionalnom nivou.

11. IMPLEMENTACIJA PROGRAMA NAMENJENIH POVEĆANJU BROJA ZAPOSLENIH NA KOSOVU I METOHIJI

(Program Ministarstva za Kosovo i Metohiju)

 • U okviru programa je napravljen, realizovan i evaluiran paket obuke koji je sadržao 6 radionica na temu osnaživanja nezaposlenih interno raseljenih lica, izbeglica i pripadnika ostalih osetljivih kategorija stanovništva na Kosovu i Metohiji, kako bi se povećala njihova zapošljivost; kreirana je mreža za povezivanje civilnog sektora, Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i građana; pružena je tehnička i mentorska podrška u razvijanju osnovnih preduzetničkih ideja i biznis planova.

12. IZRADA AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

(projekat UNDP-a)

 • Kroz projekat su umreženi lokalni saveti za zapošljavanje, udruženja poslodavaca, organizacije osoba s invaliditetom i mediji; održan je ciklus okruglih stolova u cilju promocije prava na zapošljavanje manjinskih grupa, s fokusom na osobe s invaliditetom; osmišljena je i sprovedena medijska kampanja u cilju podizanja svesti javnosti o značaju obezbeđenja prava na rad manjinskim grupama, s težištem na osobama s invaliditetom.

13. PODRŠKA SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE - PROGRAM “PLUS”

(Projekat UNDP-a i Ministarstva rada i socijalne politike)

 • Projektne aktivnosti su uključivale izradu strateških planova socijalne zaštite za opštine Banatskog okruga, organizovanje multisektoralnih tela i radnih grupa za socijalnu politiku, mentorsku podršku u izradi projektnih predloga za korišćenje sredstava obezbeđenih kroz grantove, trenerski i mentorski rad sa multisektorskim grupama za socijalnu zaštitu u cilju praćenja realizacije odobrenih projekata i izrade lokalnih komunikacionih strategija kojima bi se promovisali postignuti rezultati i aktivnosti u ovoj oblasti.

14. PODRŠKA LOKALNIM TIMOVIMA I NJIHOVIM PARTNERIMA U PLANIRANJU PROGRAMA PREVENCIJE NASILJA I DRUŠTVENE INTEGRACIJE

(Program UN HABITAT-a)

 • Projektne aktivnosti sprovođene su u 6 lokalnih samouprava u Srbiji; podrška je pružana u oblasti strateškog i akcionog planiranja, prikupljanja i obrade podataka, medijske i komunikacijske pismenosti, kroz mentorski i trenerski rad.

15. IZRADA LOALNIH STRATEŠKIH PLANOVA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

(programi različitih donatora)

 • Kroz intenzivan mentorski i trenenrski rad, lokalnim samoupravama je obezbeđeno da prođu kroz kompletan proces strateškog i akcionog planiranja u cilju prepoznavanja nedostajućih usluga socijalne zaštite, njihovog formulisanja i planiranja sredstava za njihovu realizaciju iz lokalnih budžeta. Decentralizacija i pluralitet pružalaca usluga, kroz prepoznavanje nevladinih organizacija, odnosno civilnog sektora, kao veoma važnog u pružanju usluga, prihvaćeni su kao neki od ključnih principa u ovom procesu. Gradovima i opštinama pružana je podrška u formiranju radnih grupa i multisektorskih opštinskih timova, a razrađivane su i zakonodavne procedure koje su rezultirale usvajanjem strateških dokumenata od strane skupština opština. Osposobljavanje lokalnih samouprava da planiraju sredstva i obezbede održivost usluga i posle okončanja njihovog finansiranja iz donatorskih sredstava jedno je do ključnih dostignuća ove aktivnosti. Neke od lokalnih samoprava koje su učestvovale u ovom procesu su: Inđija, Čukarica, Surčin, Stara Pazova, Jagodina, Paraćin, Rekovac, Svilajnac, Ćuprija, Vršac, Bela Crkva, Plandište, Alibunar.

16. PODRŠKA REFORMI SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE

(Projekat Odeljenja za međunarodni razvoj Velike Britanije – DFID)

Kroz projekat su sprovedene sledeće aktivnosti:

 • Uspostavljena je saradnja lokalnih institucija i organizacija
 • Formiran je opštinski koordinacioni odbor za socijalnu politku
 • Izrađeni su lokalni strateški planovi za socijalnu zaštitu
 • Pružena je mentorska pomoć u kreiranju predloga projekata
 • Razvijene su lokalne komunikacione strategije
 • Opštinske multisektorske grupe za socijalnu zaštitu obučavane su za proces monitoringa i evaluacije odobrenih projekata
 • Kreiran je set treninga u cilju podizanja kapaciteta opštinskih multisektorskih grupa sa sledećim temama: Tim bilding, Usluge socijalne zaštite, Akciono i strateško planiranje, Upravljanje projektnim ciklusom, Savetovanje i lobiranje, Formiranje partnerstava i umrežavanje u lokalnoj zajednici, i dr.