Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik

Ljudska i manjinska prava

Ljudska i manjinska prava

Rad na promociji ljudskih i manjinskih prava jedan je od segmenata rada Organizacije i to kroz programe i projekte koji se kreiraju i sprovode u partnerstvu s Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Rad sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina (NSNM) jedan je od ključnih segmenata rada organizacije u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Metodologija strateškog planiranja rada NSNM prezentovana u Priručniku, kao i konkretan rad na Strateškom planu Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, značajni su rezultati Organizacije, jer su doprineli unapređenju sisitemske i institucionalne podrške radu sa NSNM.

Takođe, poštovanje ljudskih i manjinskih prava jedan je od osnovnih principa kojima se organizacija “Panacea Solution” rukovodi u svim segmentima svoga rada i ovo načelo je jasno definisano u Statutu Organizacije.

Priručnik za izradu strateškog plana nacionalnih saveta nacionalnih manjina (NSNM) nastao je kao rezultat rada OEBS tima i prenosi iskustva koja je projekat stekao u procesu izrade Strateškog plana Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Sagledavajući i i uvažavajući važnost sprovođenja državnih strategija u obezbeđivanju prava nacionalnih manjina, Priručnik je podrška radu ne samo NSNM već i Kancelariji za ljudska i manjinska prava, kako bi institucionalna podrška NSNM bila optimalna i u skladu sa stvarnim potrebama NSNM.

Svrha ovog priručnika jeste da predstavi osnovne korake u procesu izrade strateškog plana, da objasni zašto su ti koraci važni i kako da se uspešno realizuju. Priručnik je namenjen predstavnicima NSNM, ali i svim drugim lokalnim i nacionalnim akterima koji imaju aktivne uloge kako u procesu planiranja tako i u procesu implementacije planova.